สวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม

รายการ หลักเกณฑ์การจ่าย
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย สมาชิกผู้ประสบภัยต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว กำหนดให้จ่ายเป็นเงินไม่เกิน 30 % ของค่าเสียหายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตัวสมาชิก ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท ต่อราย โดยกำหนดให้

“ที่อยู่อาศัย” หมายถึง ที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น และให้หมายรวมถึงอาคารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โรงเก็บรถ โรงครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเก็บของ ยุ้งฉาง รั้วบ้านที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวนั้น

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ให้พิจารณาตามจำนวนค่าความเสียหาย ดังนี้

 • เสียหาย 1,000.00 บาท – 50,000.00 บาท ให้ 1,000.00 บาท
 • เสียหาย 50,001.00 บาท – 100,000.00 บาท ให้ 1,500.00 บาท
 • เสียหาย 100,001.00 บาท – 150,000.00 บาท ให้ 2,000.00 บาท
 • เสียหายเกิน 150,001.00 บาท ขึ้นไป ให้ 2,500.00 บาท

ให้ยื่นเอกสาร หลักฐานการขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันประสบภัย

สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมวันครู 8 อำเภอ , อปท.+ เอกชน , การอาชีวศึกษา รวม 10 หน่วย หน่วยละ 20,000 บาท
สวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก
 1. สพป.แพร่ เขต 1 , สพป.แพร่ เขต 2 , สพม.เขต 37 จำนวน 3 หน่วย ๆ ละ 10,000 บาท ,
  การอาชีวศึกษา 10,000 บาท , กศน. 5,000 บาท , อปท. 10,000 บาท ,
  กลุ่มโรงเรียนเอกชนรวม 2 เขต 10,000 บาท
 2. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มี 8 กลุ่มเครือข่าย จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายละ 10,000 บาท
  ยกเว้นกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ จัดสรรให้ 5,000 บาท
 3. กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
  มี 16 กลุ่มโรงเรียน จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนละ 5,000 บาท
 4. สังกัด สพม.เขต 37 มี 2 สหวิทยาเขต คือ สหวิทยาเขตเวียงโกศัยและ สหวิทยาเขตพลนคร จัดสรรให้สหวิทยาเขตละ 10,000 บาท
 5. ให้หน่วยงานสังกัดสมาชิกที่ขอเบิกเงิน เสนอผลการดำเนินงานต่อสหกรณ์ หากไม่เสนอผลการดำเนินงาน จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการนี้ในคราวต่อไป
สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาสมาชิก ตามจำนวนสมาชิกในแต่ละโรงเรียน / หน่วยงาน (รายหัวละ 25 บาท) สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่ำสุด 500 บาท ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนได้ตลอดทั้งปีๆ ละ 1 ครั้ง
สวัสดิการสนับสนุนองค์กรหน่วยงานของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 • ให้สมาคมครูแพร่ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นครั้งๆ ไปในวงเงิน ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี สำหรับสมาคมระดับอำเภอ ให้จัดทำโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนรวมกันแล้วไม่เกินอำเภอละ 5,000 บาทต่อปี สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและสมาคมครูโรงเรียนเทศบาล สมาคมละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อปี
 • ให้สมาพันธ์บำนาญสมาชิกสหกรณ์จังหวัดแพร่ จัดทำโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนเป็นครั้งๆ ไปในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี (ให้ประธานฯ อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท หากเกิน 20,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ)
 • ให้สมาคม/หน่วยงานที่ขอเบิกเงิน เสนอผลการดำเนินงานต่อสหกรณ์ หากไม่เสนอผลการดำเนินงาน จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการนี้ในคราวต่อไป
 • ให้สมาคม/หน่วยงาน เสนอยื่นเรื่องผ่านถึงประธานกรรมการก่อนการประชุม ประจำเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามความเดือนร้อนเร่งด่วนแล้วแต่กรณี
สนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ระดับอำเภอ จ่ายตามจำนวนสมาชิกข้าราชการบำนาญแต่ละอำเภอ ชมรมข้าราชการบำนาญมัธยม (รายหัวละ 25 บาท) ต่ำสุดให้ได้ชมรมละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนได้ตลอดทั้งปีปีละ 1 ครั้ง โดยต้องแนบระเบียบ , รายชื่อคณะกรรมการ , รายชื่อสมาชิก และบันทึก การประชุมของชมรม พร้อมประทับตราของชมรม (ถ้ามี)
สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปหรือการบริจาคเพื่อการกุศลทั่วไป ให้ได้รับตั้งแต่ 500 บาท – 2,000 บาท (สถานศึกษาหรือหน่วยงานสมาชิก ให้ขอได้ปีละ 1 ครั้ง)
กรณีอื่น ๆ

 • ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการ อนุมัติได้ไม่เกิน 1,000 บาท
 • ให้ผู้จัดการเสนอประธานกรรมการ อนุมัติได้ไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากเกินกว่า 2,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ