สวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว

รายการ หลักเกณฑ์การจ่าย
สวัสดิการสงเคราะห์การจัดการศพ
 1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ได้รับ 1,500 บาท
 2. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ได้รับปีละ 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. การนับอายุการเป็นสมาชิก ถ้าเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี
 4. คู่สมรสและบุตรของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ กึ่งหนึ่งของสมาชิก สำหรับบิดา – มารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิ์ได้รับหนึ่งในสี่ของสมาชิก
 5. บุตรของสมาชิกที่จะได้รับเงินทุนสงเคราะห์ ต้องเป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม
 6. ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 1. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด
 3. ระดับชั้น หรือชั้นเทียบเท่าที่ได้รับทุน (ให้ทุกคน ทุกปี)
  • ระดับอนุบาล (ก่อนขึ้น ป.1) ทุนละ 300 บาท
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 ทุนละ 400 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ทุนละ 500 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุนละ 700 บาท
  • ระดับ ปวช. 1 – 3 ทุนละ 700 บาท
  • ระดับปริญญาตรี ปี 1 – 6 ทุนละ 1,000 บาท
  • ระดับ ปวส. 1 – 2 ทุนละ 1,000 บาท
  • ระดับปริญญาโท ทุนละ 2,500 บาท
  • ระดับปริญญาเอก ทุนละ 3,000 บาท

  หมายเหตุ  ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก บุตรของสมาชิกต้องศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร และให้ได้รับเพียงครั้งเดียว