ฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ

นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวธนกมล เวียงหก หัวหน้าฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ
ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่สารสนเทศ