ฝ่ายธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช
นางดวงเดือน สายตรง แม่บ้าน
นายมล มะทะ