ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2562
บริษัท สำนักงานบัญชีฐนิตนันท์ จำกัด

นางฐนิตนันท์  วีรณรงค์กร