ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2561
บริษัท แอลพีเอ็น แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด

นางสาวพัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์