ติดต่อเรา

ที่ตั้งสหกรณ์: เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์: 054511777, 054524444
โทรสาร: 054522772
อีเมล์: [email protected]otmail.com


เบอร์ติดต่อภายในสหกรณ์

ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
ประธานกรรมการ301
ผู้จัดการ201081-9981113
ผู้ช่วยผู้จัดการ
- งานธุรการ
- งานบัญชี
- งานสารสนเทศ
202081-9984446
ผู้ช่วยผู้จัดการ
- งานสินเชื่อ
- งานการเงิน
203081-7836336
งานประชาสัมพันธ์101
ฝ่ายธุรการ102-103081-7837788
081-9987772
งานเลขาฯ205
ฝ่ายสินเชื่อ131 (หัวหน้าฝ่าย)
125 (เร่งรัดหนี้สิน)
126 -130 (เจ้าหน้าที่)
081-9987774

081-7645656
ฝ่ายการเงิน207 (หัวหน้าฝ่าย)
106-107 (เจ้าหน้าที่)
081-9981116
080-1357770
081-7645544
สสอค. สส.ชสอ.105
ฝ่ายบัญชี206081-9987557
ฝ่ายสารสนเทศ
งานประมวลผล
132
104
081-7838080