ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ สหกรณ์เปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสมทบ โดยไม่กำหนดระยะเวลา จนกว่าครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข

Read more

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ สมาชิกเปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสามัญ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และไม่จำกัดจำนวนหุ้นจนกว่าจะครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 250 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Read more

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม สหกรณ์ฯ เปิดให้ สมาชิกสามัญ ที่มีความประสงค์ จะซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถซื้อหุ้นได้เท่ากับ เงินปันผล และ เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 และให้ สมาชิกสมทบ สามารถซื้อหุ้นได้เท่ากับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี

Read more

ประกาศการงดรับซื้อหุ้น

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การงดรับซื้อหุ้นของสมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ยกเว้นการซื้อหุ้นจากการถอนเงินฝากออมทรัพย์สินประกันเพื่อนำมาซื้อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Read more