ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง หยุดทำการ 1 วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ฯ จึงกำหนดให้มีการจัดการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Read more

ประกาศวันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม ด้วยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 เมษายน 2561 เพิ่มเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สหกรณ์ฯ จึงเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 1 วัน

Read more

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2561 สหกรณ์ฯ จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555

Read more

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ.2561 สหกรณ์ฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2556

Read more

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ สหกรณ์เปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสมทบ โดยไม่กำหนดระยะเวลา จนกว่าครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข

Read more

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ สมาชิกเปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสามัญ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และไม่จำกัดจำนวนหุ้นจนกว่าจะครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 250 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Read more

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม สหกรณ์ฯ เปิดให้ สมาชิกสามัญ ที่มีความประสงค์ จะซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถซื้อหุ้นได้เท่ากับ เงินปันผล และ เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 และให้ สมาชิกสมทบ สามารถซื้อหุ้นได้เท่ากับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี

Read more

ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2561

แจังวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

Read more

ประกาศการงดรับซื้อหุ้น

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การงดรับซื้อหุ้นของสมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ยกเว้นการซื้อหุ้นจากการถอนเงินฝากออมทรัพย์สินประกันเพื่อนำมาซื้อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Read more