ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง หยุดทำการ 1 วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ฯ จึงกำหนดให้มีการจัดการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Read more

ประกาศวันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม ด้วยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 เมษายน 2561 เพิ่มเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สหกรณ์ฯ จึงเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 1 วัน

Read more

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2561 สหกรณ์ฯ จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555

Read more

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ.2561 สหกรณ์ฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2556

Read more

รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และคณะ ได้ให้คำแนะนำการตรวจประเมินหลักธรรมาภิบาล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561

Read more
Page 1 of 3
1 2 3