ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสุทัศน์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการนำโดย นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมภิบาล