ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ.2561

สหกรณ์ฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2556

โดยกำหนดระดับการศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

  1. ทุนระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
  2. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
  3. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท

เปิดให้สมาชิก ยื่นแบบขอรับทุนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.  –  16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดสหกรณ์ฯ)