ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง หยุดทำการ 1 วัน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ฯ จึงกำหนดให้มีการจัดการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิกชั้นนำ ผู้ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้ศึกษาดูงานและนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึง ขอหยุดทำการเป็นเวลา 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561