ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

สหกรณ์เปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสมทบ โดยไม่กำหนดระยะเวลา จนกว่าครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข

  1. สมาชิกสมทบที่จะซื้อหุ้นเพิ่ม ต้องฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสินสมทบไว้กับสหกรณ์ ในจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม สูงสุดรายละไม่เกิน 5ล้านบาท
  2. เงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินสมทบให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จนกว่าจะมีประกาศเปลีี่ยนแปลง