ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2561

แจังวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560