วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สมาชิก และสร้างสรรค์สังคม

พันธกิจ

  1. สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
  3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสหกรณ์ของสมาชิกตามอุดมการณ์หลักการและกระบวนการสหกรณ์
  4. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
  5. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสร้างสรรค์สังคม

วัตถุประสงค์

  1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งและมั่นคงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินพึ่งพาตนเองได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
  3. สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ตามอุดมการณ์ หลักการ และกระบวนการสหกรณ์
  4. สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  5. สหกรณ์ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก และมีภาพลักษณ์ที่ดี