ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากเลขบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

ประกาศ เรื่อง เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ ว.3/2557 ประจำเดือน มี.ค. 57 มีมติให้เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นการระดมทุนของสหกรณ์ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 57 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของสมาชิก

  วันที่ รหัสรายการ รายละเอียด
statements in come 3 กุมภาพันธ์ 2557 DEN จ่ายเงินคืนข้าราชการบำนาญจากรายการหัก ประจำเดือนมกราคม 2557
statements in come 29 มกราคม 2557 DCA
Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS